. 73

.: 02 / 44 25 354
: 0888 860 060

:

- 08.00-20.00 .
10.00-16.00 .

: hcklima


E-mail: hcklima@mail.bg